top of page
על התיאוריה של הכל
מאת אילנה רוגל

על התיאוריה של הכל
מאת אילנה רוגל

זה למעלה מעשר שנים חושפת אילנה רוגל, בכרכי האינציקלופדיה “על רוח וחומר”, מידעים הנקשרים אל חלקיקי מודעות ותודעה. ובשמונה השנים האחרונות חושפת אילנה מידעים אלה ב”מרכז מגדלור”,  במסגרת הקורסים  למטאפיזיקה רגשית.

בספר שלפניכם, מובאים הסברים ומטריצות על חלקיקים תודעתיים קוואנטיים, הנקשרים לחומר האפל, אנרגיה אפלה, אתר ואנטי-חומר, המהווים חלק בלתי נפרד מכל תא, מכל אטום, שהרי אין בחלל ‘שָם’ איזשהו חלקיק או קידוד אנרגטי שאין ‘פֹּה’.  הרי צלם הסינגולריות בראשית הדרך, משתקף בכל חלקיק מקרו / מיקרו. חלקיקים אלו  חודרים לגוף האדם (אלוהות + דם) עם כל נשימה ריאתית ועורית. קליטת המידע תלויה בקולטנים פיזיקליים / מטאפזיקליים, כימיים ואל-כימיים של כל פרסונה. לכך נועד מסע התפתחות מודעתית / תודעתית הן ביקום והן בקיום.  כל חומר, אנרגיה ומידע, נתונים בשדות אנרגטיים קולקטיביים וייחודיים כשקליטת המידע שונה בהתאם למיפתח הזיכרון של הנשמה בגוף חומר.  הספר, באמצעות איוריו ותרשימיו, מאפשר לבני אנוש להיזכר בקידודים הצרובים בהם מראשית הדרך, עוד בטרם מוגדר החומר באפס מעלות קלווין.  יש להיזכר בחלקיקים המגדירים ‘פלזמה פעימתית מקרינה’ המהירה ממהירות האור לאין ערוך, משום שאינה מדברת על תוכן מוחזר.  פוטון בחומר, כמו כל הגדרת בוזון (חלקיק קרינה בחומר) הוא מוחזר, ועל כן מוגבל במהירות האור.  

הכרך החמישי מציג חלקיקי קרינה פעימתיים שמטעינים ומפעימים את חלקיקי החומר ברוח חיים. קטגוריות אלו משתקפות מסינגולריות אחת, עוד בטרם מפץ שיצר חומר. חלקיקי תודעה שמתחת לאפס מעלות קלווין, משפיעים על כל רסיס נשמתי ומוח נשמתי. המוח הפיזיקאלי מבקש להוציא אותם לאור באמצעות הנוירונים.    

אילנה רוגל מאחלת לכל אינדיבידואל כי יאות לממש באמצעות חוזה נשמה שהסכים לו, חלקיקי ‘אַיין’ המבקשים להפוך ל’יש’.  זאת בהתאם לאישיות הייחודית של כל בן/בת אדם על פני כדור ארץ. 

על התיאוריה של הכל
מאת אילנה רוגל
אייקון עיפרון

ספר זה ניתן לרכישה (פיזית) במרכז מגדלור בתיאום מראש. 

האנציקלופדיות | מאת אילנה רוגל

bottom of page